Twenty-fourth Sunday Proper 27 – November 12, 2023